Aktualności,  Konkursy ofert

KONKURS OFERT


Zarząd SM „OLIMP” w Ujściu ogłasza od dnia 11.02.2020r. KONKURS OFERT na dzierżawę pawilonu  o powierzchni 67,40m2 usytuowanego na Osiedlu Górnym w Ujściu.

Profil działalności: gastronomia, handel, gabinety lekarskie.

Oferta powinna zawierać:

  1. Dane podmiotu
  2. Wizję działalności
  3. Doświadczenie zawodowe
  4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US
  5. Oferowany miesięczny czynsz dzierżawy

Oferty należy składać do dnia 03.03.2020r. do godziny 15.00 w biurze
SM  „OLIMP” w Ujściu, Osiedle Górne 8/1 – w zaklejonej kopercie.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2020r. o godzinie 15.15 w biurze Spółdzielni w obecności KOMISJI KONKURSOWEJ oraz zainteresowanych oferentów.

Rozstrzygnięcie KONKURSU OFERT nastąpi w dniu 05.03.2020r. o czym zostaną poinformowani wszyscy oferenci.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy do dnia 12.03.2020r. Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie spowoduje unieważnienie rozstrzygnięcia KONKURSU OFERT.

Zarząd SM „OLIMP” w Ujściu, w porozumieniu z Komisją Konkursową, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od KONKURSU OFERT bez podania przyczyny i w każdym czasie

                                                                           ZARZĄD SM „OLIMP”

                                                                                    W UJŚCIU