Aktualności,  Konkursy ofert

KONKURS OFERT

Zarząd SM „OLIMP” w Ujściu ogłasza KONKURS OFERT na dzierżawę pawilonu handlowego o powierzchni 150m2 usytuowanego na Osiedlu Górnym w Ujściu od dnia 01.01.2021r.

Profil działalności: spożywczo-przemysłowy.

Oferta powinna zawierać:

  1. Dane podmiotu
  2. Wizję działalności
  3. Doświadczenie zawodowe w handlu
  4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US
  5. Oferowany miesięczny czynsz dzierżawy lokalu bez centralnego ogrzewania (centralne ogrzewanie wg wskazań ciepłomierza), ryczałtu za wodę i ścieki (wg wskazań  wodomierza), energii elektrycznej (umowa z dostawcą)

Oferty należy składać od 16.11.2020 r. do 30.11.2020 r. do godziny 1500 w biurze SM  „OLIMP” w Ujściu, Osiedle Górne 8/1 – w zaklejonej kopercie.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 r. o godzinie 1715 w biurze Spółdzielni w obecności KOMISJI KONKURSOWEJ.

Rozstrzygnięcie KONKURSU OFERT nastąpi w dniu 02.12.2020 r. o czym zostaną poinformowani wszyscy oferenci.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy do dnia 07.12.2020r.. Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie spowoduje unieważnienie rozstrzygnięcia KONKURSU OFERT.

Zarząd SM „OLIMP” w Ujściu, w porozumieniu z Komisją Konkursową, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od KONKURSU OFERT bez podania przyczyny i w każdym czasie.

Ujście 16.11.2020r.                                              ZARZĄD SM „OLIMP”

                                                                                    W UJŚCIU