Aktualności,  Konkursy ofert

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

PROTOKÓŁ

KOMISJI KONKURSOWEJ

PAWILON HANDLOWY OSIEDLE GÓRNE

UJŚCIE 04.12.2020R.

            Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na dzierżawę Pawilonu Handlowego na Osiedlu Górnym w Ujściu w składzie:

 1. Stężała Leonard           –          Przewodniczący
 2. Kierecki Ryszard          –          Członek
 3. Bartoś Rafał                –          Członek

Komisja Konkursowa stwierdziła prawidłowość przygotowania Konkursu poprzez wywieszenie informacji o konkursie w gablocie osiedlowej, na tablicy ogłoszeń w biurze spółdzielni, na stronie internetowej portalu faktypilskie.pl oraz w gazecie Fakty Pilskie.

W dniu 02.12.2020r. o godzinie 17.15 w obecności Komisji Konkursowej dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert. Komisja stwierdziła, że wpłynęły 3 oferty:

 1. Joanna Stachyra                     – Piła               
 2. Anida Kolat                             – Piła                           
 3. FUH ROŻUŚ Janusz Rożek    – Piła   

Wszyscy oferenci złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 02.12.2020r. analizując zawarte w ofertach informacje pod kontem następujących kryteriów:

 1. oferowana cena dzierżawy
 2. wizja działalności
 3. doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówek (sklepów)
 4. planowane remonty
 5. możliwość zatrudnienia dotychczasowego personelu
 6. współpraca ze środowiskiem mieszkańców

wybrała ofertę Pani Joanny Stachyra jako najbardziej atrakcyjną. Jednocześnie postanowiła zaprosić Panią Joannę Stachyra na spotkanie w dniu 04.12.2020r. o godzinie 9:00 do biura SM OLIMP w celu uszczegółowienia oferty.

Komisja Konkursowa zobowiązała Zarząd Spółdzielni do powiadomienia oferentów o wynikach Konkursu oraz do podpisania stosownej Umowy Najmu Lokalu z wybranym oferentem do 07.12.2020r.