Aktualności

Informacja dla członków z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu, które odbyło się 28 sierpnia 2023 r.

W dniu 28.08.2023 r. Rada Nadzorcza spotkała się z Zarządem Spółdzielni na swoim drugim posiedzeniu. Na początku Rada poprosiła o wyjaśnienie w którym momencie mieszkańcy są informowani o zadłużeniu lub nadpłatach w Spółdzielni. Z wyjaśnień wynikało, że o długu są informowani w momencie „trzymiesięcznego zadłużenia”. Ponieważ aktualnie w Spółdzielni nie ma żadnych aktów wewnętrznych na temat windykacji, Rada podjęła decyzję, że na kolejnym posiedzeniu podejmie uchwałę aby mieszkańcy na bieżąco byli informowani zarówno o zadłużeniu jak i nadpłatach w opłatach czynszowych(przy każdej zmianie opłaty czynszowej, przynajmniej raz do roku). Przedstawiono Radzie wykaz zaległości oraz nadpłat z którego wynika, że na dzień 30.06.2023 r. zadłużenie wynosiło 107.775,25 zł, natomiast nadpłaty 40.188,04 zł. Wg informacji od Zarządu, trzy sprawy dotyczące windykacji należności są w sądzie.

Na prośbę Rady, przygotowano zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółdzielnię ze stanem na dzień 30.06.2023 r. Wg wykazu stan zadłużenia na dzień 30.06.2023 r. wynosi 1.970.525,03 zł. Raty płacone są kwartalnie i wg wykazu rocznie wynoszą 176.302,60 zł.

Rada poprosiła Zarząd Spółdzielni o wyjaśnienie problemów zgłaszanych przez mieszkańców m.in. brak miejsc parkingowych oraz paczkomat na Osiedlu Górnym. Sprawy na dzień dzisiejszy nie są rozwiązane.

Prezes Zarządu przedstawił Radzie prace jakie mają być wykonane w najbliższym czasie, czyli odnowienie piaskownicy na ul. Czarnkowskiej, a z dalszych planów miałaby to być wymiana domofonów na cyfrowe oraz malowanie klatek schodowych. Rada dowiedziała się też, że jest podpisana umowa na postawienie przy kotłowni stacji bazowej „masztu” telefonii komórkowej, co ma przynieść Spółdzielni dochód.

Prezes Zarządu poinformował Radę, że od 1 października wzrastają opłaty za wodę i ścieki w związku z czym, zostaną podwyższone opłaty za czynsz.

W związku ze zmianą składu, Rada Nadzorcza musiała się ponownie ukonstytuować. Aktualnie pracujemy w składzie 6-osobowym (wg Zarządu w 5 osobowym). Rada Nadzorcza przed posiedzeniem poprosiła na piśmie o przygotowanie przez Spółdzielnię dokumentów do wglądu. Po ponownym ukonstytuowaniu, Rada przeanalizowała wszystkie otrzymane dokumenty, czyli: umowy z pracownikami Spółdzielni oraz umowę na obsługę prawną, umowy na zaciągnięte przez Spółdzielnię pożyczki, listę osób zadłużonych wobec Spółdzielni. Zarząd odmówił Radzie przedstawienia informacji o przychodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT wystawionych przez Spółdzielnię za 2022 rok (wg Zarządu są to dane wrażliwe i powinniśmy jako Rada wystąpić do każdego osobiście o pozwolenie na wgląd, a nam powinny wystarczyć umowy zawarte z pracownikami Spółdzielni). Ponieważ PIT powinien pokazać, kto i ile wynagrodzenia otrzymał z różnych tytułów w Spółdzielni (umowy pokazują tylko wynagrodzenie bez dodatkowych wypłat i tylko 5 pracowników Spółdzielni), nie mogliśmy tego sprawdzić.

Rada po przeanalizowaniu umowy o obsługę prawną, oraz wszystkich dotychczasowych działań, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ujściu do natychmiastowego rozwiązania ww. umowy, gdyż wszelkie działania podejmowane od czasu wyboru nowej Rady, prowadzą tylko do konfliktów wewnątrz Spółdzielni, co uniemożliwia pracę Radzie, stawia w bardzo złym świetle Zarząd, i co najważniejsze działa to na niekorzyść wszystkich członków spółdzielni. Należałoby przemyśleć czy stała umowa na pomoc prawną jest w Spółdzielni niezbędna, i jeżeli tak, należałoby poszukać bardziej korzystnej oferty wśród radców prawnych.

Protokół z posiedzenia Rady wraz załącznikami znajduje się w siedzibie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu